Musée de Suzhou, Chine

Xiao Fan

L'Homme pense, Dieu rit