Suzhou Museum, China

Xiao Fan

L'Homme pense, Dieu rit